Strona główna » Regulamin

Witamy w sklepie

UWAGA 


W związku z aktualną sytuacją rynkową oraz tak dynamicznymi zmianami cen surowców informujemy, że bieżąca aktualizacja cen na stronie stał się niemożliwa.

Dlatego w celu zakupu i potwierdzenia cen prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.
 

Telefon +48 512510619

E-mail biuro@rabski.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

RABSKI.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rabski.plprowadzony przez Monikę Bałundę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RABSKI Monika Bałunda, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 200, 61-332 Poznań, NIP 763-190-08-40, REGON 302594655, adres poczty elektronicznej: siatki@rabski.pl , nr telefonu (061) 875-11-57, nr telefonu kom. 500-322-637.

 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców.

 3. Definicje:

 1. Klient– osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem lit b);

 2. Konsument-osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto- strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

 4. Produkty- usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 5. Regulamin- niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

 6. Sklep Internetowy- serwis i sklep internetowy prowadzony przez Monikę Bałundę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługową RABSKI Monika Bałunda, działający pod adresem www.rabski.pl;

 7. Sklep Stacjonarny- sklep prowadzony przez Monikę Bałundę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługową RABSKI Monika Bałunda znajdujący się na ul. Żywiecka 19, 61-344 Poznań, czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 19:00 i w soboty od godziny 8:00 do 14:00;

 8. Umowa– umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a PPHU Rabski, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).

 9. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

 10. PPHU Rabski- Monikę Bałundę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługową RABSKI Monika Bałunda, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Poznaniu, ul. Żywiecka 19, 61-344 Poznań, NIP 763-190-08-40, REGON 302594655, adres poczty elektronicznej: siatki@rabski.pl , nr telefonu (061) 875-11-57, nr telefonu kom. 512-466-953;

 11. RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość PPHU Rabski umożliwia nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie PPHU Rabski oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie PPHU Rabski.

 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

 4. Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym można składać telefonicznie w godzinach jego otwarcia pod nr telefonu (061) 87-51-157 lub tel. kom: 512-466-953.

 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,

 2. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

 1. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej www.rabski.pl.

 2. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.

 3. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie PPHU Rabski. Administratorem danych jest PPHU Rabski. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§ 2.

Warunki zawierania Umowy i Polityka zgodności z RODO

 1. PPHU Rabski prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

 2. Warunkiem zawarcia umowy jest wyrażenie zgody przez Klienta zgody na politykę prywatności zgodnej z RODO.

 3. PPHU Rabski dla celu zawarcia umowy pozyskuje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, numer telefonu oraz inne dane, które okażą się niezbędne dla zawarcia lub realizacji umowy bądź dochodzenia roszczeń.

 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu zawarcia umowy lub zamiaru jej zawarcia oraz dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 5. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy lub dochodzenia roszczeń z niej wynikających mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom, które współpracują lub działają na zlecenie PPHU Rabski przy realizacji umowy oraz podmiotom świadczącym pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

 6. Klient ma w w okresie przechowywania danych przez PPHU Rabski dostęp do danych i prostowania ich treści, żądania uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich usunięcia, o ile ich przetwarzanie jest zbędne dla celu, dla którego zostały uzyskane. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych o ile jest to uzasadnione zbędnością takiego przetwarzania dla celu określonego w ust. 5.

 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i dochodzenia roszczeń z niej wynikających i przez kolejne 5 lat od realizacji umowy lub zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy. Po ww. okresie dane ulegają usunięciu.

 8. Klient ma prawo cofnąć udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez złożenie PPHU Rabski oświadczenia w formie pisemnej, także drogą elektroniczną. PPHU Rabski może żądać potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie.

 9. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

 10. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób :

  1. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym,

  2. telefonicznie - poprzez kontakt ze Sklepem Stacjonarnym.

 11. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez PPHU Rabski na zasadach opisanych poniżej.

 12. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.

 13. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 14. PPHU Rabski zastrzega możliwość udzielenia rabaty od Ceny Produktu. Wysokość udzielonego rabatu jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta z osobna i zaelży wyłącznie od PPHU Rabski. Klient nie posiada roszczenia o udzielenie rabatu.

 15. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.

 16. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

 17. Kolory i wykończenia Produktów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora.

 18. Zamówieniaw Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 19. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 20. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu nadania przesyłki.

 21. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o możliwym sposobie jego realizacji. Brak podjęcia decyzji w terminie dwóch dni powoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.

 22. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”) lub przelewem na wskazany rachunek bankowy

 23. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

 24. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

 25. Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sklepem Stacjonarnym i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu.

 26. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Sklepu Stacjonarnego na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez adres e-mail PPHU Rabski:siatki@rabski.pl.

 27. PPHU Rabski może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

 28. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, PPHU Rabski nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

 29. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

 30.  

 

§ 3.

Dostawa i Czas Realizacji

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

 3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

 5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym lub przesyłką kurierską.

 6. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS).

 7. Za rozładunek przesyłki odpowiada Klient. Rozładunek winien nastąpić w możliwie najkrótszym czasie od momentu dostarczenia na adres dostawy.

 8. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem Stacjonarnym w celu wyjaśnienia sprawy.

 10. PPHU Rabski nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

§ 4.

Postanowienia dotyczące Konsumentów

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

 2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

 3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

 4. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować PPHU Rabski o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres PPHU Rabski).
  Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
  wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 2. PPHU Rabski może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

 3. Proszę odesłać rzecz na adres: ul. Żywiecka 19, 61-344 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania PPHU Rabski o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

 5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował PPHU Rabski o odstąpieniu od Umowy.

 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 5

Rękojmia i gwarancja

 1. PPHU Rabski jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta PPHU Rabski odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

 3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Sklepu Stacjonarnego lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

 4. PPHU Rabski zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

 5. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepów Stacjonarnych.

 

§ 6

Pozostałe postanowienia

 

 1. PPHU Rabski zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez PPHU Rabski lub przesłać swoje oświadczenie na adres PPHU Rabski. PPHU Rabski z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. W sprawach, gdy Klient nie jest Konsumentem stosuje się odpowiednio niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

……………………………………………….

Data

 

 

……………………….………………………………………………………..,

(nazwa przedsiębiorcy/pieczątka firmowa)

 

ul. ………..-........... .........................................

(kod pocztowy) (miejscowość)

NIP ………………………………… REGON……………………………., KRS ……………………………….

Tel. ……………………………………………………..

e-mail:………………………………………………….

 

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy Nr ……………… o świadczenie usługi montażu ogrodzenia / wraz z dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę(*) zawartej w dniu …………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………

Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

podpis konsumenta(-ów)

 


 

 

* niepotrzebne skreślić


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu

⚠ UWAGA ⚠ 


W związku z aktualną sytuacją rynkową oraz tak dynamicznymi zmianami cen surowców informujemy, że bieżąca aktualizacja cen na stronie stał się niemożliwa.

Dlatego w celu zakupu i potwierdzenia cen prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.


Telefon +48 61-8-751-157


E-mail biuro@rabski.pl